home

ผู้ตรวจราชการ คค. ตรวจราชการในเขตพื้นที 13

นายสนิท พรหมวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด คค. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ( อุบลฯ อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ )  โดยมี นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ สังกัด กระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

วันที่ : 28 ก.ค. 2558 10:00

รทช.มานพ สุสิงห์ ประธานเปิดการประชุม ให้แก่ อปท.

นายมานพ  สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประธานเปิดการประชุม อบรม หลักสูตร " ด้านการปรับปรุงป้ายจราจร เพื่อความปลอดภัยรองรับเข้าสู่ AEC ให้แก่บุคลากร อปท. และบุคาลากร สทช.ที่ ๗ โดยมี ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.บทช.เข้าร่วมอบรม อย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558

วันที่ : 28 ก.ค. 2558 09:30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินพนักงานราชการ ความรู้ความสามารถ คร้ังที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล

วันที่ : 24 ก.ค. 2558 20:00

สทช.๗ ร่วมกิจกรรม โครงการ รักษ์ทาง รักถิ่น

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานเปิดกิจกรรมโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น ถนนสวยงามสายทาง อบ.4009 บ้านปลาดุก ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.บุญเพ็ง สืบภา ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานีกล่าวรายงาน ซึ่งมี ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.บทช.และผู้นำท้องถิ่น ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  เมื่อวันที่ 14 ก.ค.58

วันที่ : 14 ก.ค. 2558 11:00

สทช.๗ จัดฝึอบรมให้แก่บุคลากร"โครงการถนนดีทัวไทย"

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร " การควบคุมคุณภาพงานทางสำหรับบุคลากร โครงการถนนดีทั่วไทย โดยมี ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.ขทช. ผอ.บทช.ร่วมทั้งบุคลากรโครงการถนนดีทั่วไทย เข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 13 ก.ค.58 ณ โรงแรมกิจตรงวิวล์ รีสอร์ท  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่ : 14 ก.ค. 2558 10:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ ๑ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล

วันที่ : 07 ก.ค. 2558 18:45

logo
ประกาศ สทช.ที่ ๗ (อุบลราชธานี )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

วันที่ : 18 มิ.ย. 2558 12:00

logo
แจ้งเวียนสำเนาประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จำกัด

วันที่ : 04 มิ.ย. 2558 10:00

logo
แนวทางการดำเนินตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 10:00

logo
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 09:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียนของกรมฯ )

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 09:45

logo
นโยบาย 11 ข้อ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 01 พ.ค. 2558 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวัน เวลา และสถานที่สอบ โครงการเงินกู้

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 14:15

logo
ประกาศ สทช.ที่ ๗ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 14:15

logo
โครงการฯก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล

กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้าง สะพานคสล.ข้ามแม่น้ำมูล

เชื่อมระหว่าง อ.ตาลสุม - อ.สว่างวีระวงศ์ เพิ่มทางเลือกและทางลัด

การเดินทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

วันที่ : 03 ก.พ. 2558 09:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 

 

home