home

สทช.7 ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ Vdo Conferance

สทช.7 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ Vdo Conferance โดยมี ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.ขทช. ผอ.บทช. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สทช.7

วันที่ : 16 พ.ย. 2558 10:30

สทช.๗ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ 7 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม ส่วน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สทช.7 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง " เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ : 16 พ.ย. 2558 09:45

สทช.๗ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗  มอบหมายให้ น.ส.ชญาภา  ลิ่มประสิทธิ์  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558

วันที่ : 27 ต.ค. 2558 14:15

สทช.๗ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ มอบหมายให้ นายปรพัทธ์  ภูงามทอง ผอ.ส่วนบูรณะ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.บทช.นำข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลาง หลังเก่า อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันที่ : 26 ต.ค. 2558 14:15

รมว.คค.ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่อุบลราชธานี

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพพื้นที่ตรวจราชการ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมศักดิ์ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ ผส.ทล.ที่ ๙ บรรยายสรุปภารกิจและผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี )

วันที่ : 19 ต.ค. 2558 10:30

ข่าวทั้งหมด
logo
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา (พร.)

วันที่ : 11 พ.ย. 2558 08:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะคร้ังที่ ๒

วันที่ : 26 ต.ค. 2558 16:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (ครั้งที่ 1 ) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 28 ก.ย. 2558 16:30

logo
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2558

วันที่ : 22 ก.ย. 2558 13:45

logo
ประกาศ สทช.ที่ ๗ (อุบลราชธานี )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 10 ก.ย. 2558 15:30

logo
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

วันที่ : 08 ก.ย. 2558 15:45

logo
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542

วันที่ : 08 ก.ย. 2558 15:30

logo
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ : 08 ก.ย. 2558 15:30

logo
สรุปข้อมูลโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน โครงการถนนดีทั่วไทย

วันที่ : 04 ก.ย. 2558 11:45

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล

วันที่ : 14 ส.ค. 2558 22:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

home