home

ผส.ทช.ที่ ๗ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ 7 ประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ซ่อมบำรุงปกติ (เสียหายหนัก) ในเขตพื้นที่ สทช.๗  โดยมี ผอ.กลุ่ม ผอ.ขทช.ผอ.บทช.ในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 3

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 09:45

สทช.๗ ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ผ่านระบบ Vdo Conferance

สทช.๗  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ผ่านระบบ Vdo Conferance โดยมี ผอ.ขทช. ผอ.บทช. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4

วันที่ : 21 มิ.ย. 2559 09:15

สทช.๗ ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน มิ.ย.2559

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานการประชุมผู้บริหาร สทช.๗ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายกรมทางหลวงชนบทต่อไป เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

วันที่ : 20 มิ.ย. 2559 11:45

ผส.วว.ตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนกลาง ) คร้ังที่ ๑

นายสมบูรณ์  กนกนภากุล ผส.วว. และคณะ (ส่วนกลาง ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผล การดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.ในเขตพื้นที่ สทช.๗ คร้ังที่ ๑ 

วันที่ : 02 มิ.ย. 2559 15:30

ผส.วว.ตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนกลาง ) คร้ังที่ ๑

นายสมบูรณ์  กนกนภากุล ผส.วว. ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนกลาง ) คร้ังที่ ๑

วันที่ : 02 มิ.ย. 2559 12:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบทว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ.๒๕๕๒

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 15:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (พร.)

วันที่ : 28 มิ.ย. 2559 17:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประมูลจำหน่ายไม้ยางนาท่อน

วันที่ : 27 มิ.ย. 2559 12:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะคร้ังที่ ๒ ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (พร.)

วันที่ : 15 มิ.ย. 2559 11:30

logo
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ : 07 มิ.ย. 2559 11:30

logo
เรื่องสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ : 07 มิ.ย. 2559 11:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ (คร้ังที่1) และกำหนดวันเวลา สถานที่ สอบ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (พร.)

วันที่ : 19 พ.ค. 2559 15:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (พร.)

วันที่ : 10 พ.ค. 2559 17:00

logo
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล

วันที่ : 26 เม.ย. 2559 15:15

logo
ประกาศ สทช.ที่ ๗ (อุบลราชธานี )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล (พร.)

วันที่ : 19 เม.ย. 2559 15:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

home