การวางแผนงบประมาณงานซ่อมบำรุงทางโดยใช้ระบบงริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น (LMMS)     การปรชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อวิทยุ (หมอทาง)     แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ปี ๒๕๕๖     "1หน่วยงาน 1 กิจกรรมโปร่งใส" กิจกรรมที่1 กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการอย่างเคร่งครัด     AEC กับกรมทางหลวงชนบท     เผยแพร่องค์ความรู้กรมทางหลวงชนบท     เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง (ระยะที่2 ระยะสุดท้าย)     แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕