home

ผอ.ส่วนบูรณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ อปท.ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ มอบหมายให้ นายปรพัทธ์  ภูงามทอง ผอ.ส่วนบูรณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ อปท.ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ

วันที่ : 15 มิ.ย. 2558 10:30

สทช.๗ จัดฝึกอบรม การควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน แก่ อปท.

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร " การควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน " โดยมี นายศรุต รุ่งโรจน์นิมิตชัย ผอ.กวท.กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผอ.ส่วนบูรณะ ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างทางอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558  ณ โรงแรมกิจตรงวิวล์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่ : 15 มิ.ย. 2558 10:30

สทช.๗ จัดฝึกอบรม การควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน แก่ อปท.

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร " การควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน " โดยมี นายศรุต รุ่งโรจน์นิมิตชัย ผอ.กวท.กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผอ.ส่วนบูรณะ ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างทางอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558  ณ โรงแรมกิจตรงวิวล์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่ : 15 มิ.ย. 2558 10:30

รทช.มานพ สุสิงห์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่ สทช.ที่ ๗

       นายมานพ  สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และโครงการถนนดีทั่วไทย ภายใต้โครงการเงินกู้ และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของ สทช.๗  โดยมี ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.ขทช. ผอ.ศบช.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ สทช.ที่๗ (อุบลราชธานี )

วันที่ : 04 มิ.ย. 2558 10:00

สทช.๗ ร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรรษา

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ นำข้าราขการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สทช.๗ ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ " ใจอาสา บริจาคโลิหิต " เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพราชสุดา  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 10:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศ สทช.ที่ ๗ (อุบลราชธานี )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

วันที่ : 18 มิ.ย. 2558 12:00

logo
แจ้งเวียนสำเนาประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จำกัด

วันที่ : 04 มิ.ย. 2558 10:00

logo
แนวทางการดำเนินตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 10:00

logo
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 09:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียนของกรมฯ )

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 09:45

logo
นโยบาย 11 ข้อ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 01 พ.ค. 2558 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวัน เวลา และสถานที่สอบ โครงการเงินกู้

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 14:15

logo
ประกาศ สทช.ที่ ๗ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 14:15

logo
โครงการฯก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล

กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้าง สะพานคสล.ข้ามแม่น้ำมูล

เชื่อมระหว่าง อ.ตาลสุม - อ.สว่างวีระวงศ์ เพิ่มทางเลือกและทางลัด

การเดินทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

วันที่ : 03 ก.พ. 2558 09:45

logo
โครงการยกระดับงานทางและสะพาน

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่๗ (อุบลราชธานี )จะดำเนินการ

ยกระดับทางและสะพานข้ามแม่น้ำมูลน้อย อบ.5038 แยก ทล.231- ข้ามลำมูลน้อย

วันที่ : 03 ก.พ. 2558 09:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home