home

สทช.ที่ 7 ร่วมประชุม " การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมฯ "

นายปรพัทธ์  ภูงามทอง รก.ผส.ทช.ที่ ๗ เข้าร่วมปรชุม " การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวงชนบท " และร่วมลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสุรนารี อ.เมือง จ.นคราชสีมา

วันที่ : 16 มี.ค. 2558 11:30

รทช.ทช.ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่ สทช.ที่ ๘ (นครสวรรค์)

นายมานพ สุสงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ สทช.ที่ ๘ ( นครสวรรค์ )  โดยมี นายทักษิณ บุญต่อ ผส.ทช.ที่ ๘ และคณะให้การต้อนรับ โดยนายปรพัทธ์ ภูงามทอง รก.ผส.ทช.ที่ ๗  พร้อมด้วย ผอ.ศบช.1-7ได้เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมพร้อมศึกษาดูงาน ศบช.ท่าตะโก และ สทช.๘ ระหว่างวันที่ 5-6 มี.ค. 2558

วันที่ : 10 มี.ค. 2558 13:30

สทช.๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการ

นายปรพัทธ์  ภูงามทอง รก.ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ " เรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT Analysis ) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 มี.ค. 2558 10:00

สทช.๗ จัดฝึกอบรม "การซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น "รุ่นที่ 7/58

นายมานพ  สุสิงห์ รองอธิบดี กรมทางหลวงชนบท มอบหมายให้ นายบุญเพ็ง สืบภา ผอ.ทชจ.อุบลราชธานี ประธานการเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร " การบำรุงรักษาทางและสะพานรุ่นที่ 7/58 ณ โรงแรมกิจตรงวิวล์  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ : 17 ก.พ. 2558 11:30

อทช.ประชุมติดตามงานแบะมอบนโยบายกับ สทช.5,6,7,15,16

นายดรุณ  แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายมานพ  สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในส่วนหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์  2558 ณ สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น )

วันที่ : 13 ก.พ. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด
โครงการฯก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล

กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้าง สะพานคสล.ข้ามแม่น้ำมูล

เชื่อมระหว่าง อ.ตาลสุม - อ.สว่างวีระวงศ์ เพิ่มทางเลือกและทางลัด

การเดินทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

วันที่ : 03 ก.พ. 2558 09:45

โครงการยกระดับงานทางและสะพาน

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่๗ (อุบลราชธานี )จะดำเนินการ

ยกระดับทางและสะพานข้ามแม่น้ำมูลน้อย อบ.5038 แยก ทล.231- ข้ามลำมูลน้อย

วันที่ : 03 ก.พ. 2558 09:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home