home

สทช.๗ ร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรรษา

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ นำข้าราขการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สทช.๗ ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ " ใจอาสา บริจาคโลิหิต " เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพราชสุดา  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 10:30

สทช.๗ ร่วมพิธี วันฉัตรมงคล

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ มอบหมายให้ นายปรพัทธ์  ภูงามทอง ผอ.ส่วนบูรณะ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.ศบช.นำข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุุ่มแด่  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ของทุกปี เมื่อวันที่ ๕ พฤษาภคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 10:15

วิศวกรใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. (คร้ังที่ ๑ )

นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ (รก.) และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช. (คร้ังที่๑ ) โดยมี นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.ขทช. ผอ.ศบช.ในเขตพื้นที่ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจงานด้านต่างๆ หลังจากน้ันได้ตรวจเยี่ยมอาคาร สคล.และ สตว. เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘     ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗ (อุบลราชธานี )

วันที่ : 29 เม.ย. 2558 09:30

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ระยะเร่งด่วน

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 15:15

สทช.๗ ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันจักรี

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ มอบหมายให้ นายปรพัทธ์  ภูงามทอง ผอ.ส่วนบูรณะ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.ศบช. หน.ฝ่าย นำข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่ : 08 เม.ย. 2558 12:45

ข่าวทั้งหมด
logo
แนวทางการดำเนินตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 10:00

logo
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 09:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียนของกรมฯ )

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 09:45

logo
นโยบาย 11 ข้อ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 01 พ.ค. 2558 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวัน เวลา และสถานที่สอบ โครงการเงินกู้

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 14:15

logo
ประกาศ สทช.ที่ ๗ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 14:15

logo
โครงการฯก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล

กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้าง สะพานคสล.ข้ามแม่น้ำมูล

เชื่อมระหว่าง อ.ตาลสุม - อ.สว่างวีระวงศ์ เพิ่มทางเลือกและทางลัด

การเดินทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

วันที่ : 03 ก.พ. 2558 09:45

logo
โครงการยกระดับงานทางและสะพาน

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่๗ (อุบลราชธานี )จะดำเนินการ

ยกระดับทางและสะพานข้ามแม่น้ำมูลน้อย อบ.5038 แยก ทล.231- ข้ามลำมูลน้อย

วันที่ : 03 ก.พ. 2558 09:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home