home

สทช.๗ จัดฝึกอบรมให้แก่ อปท. หลักสูตร " บำรุงรักษาทางและสะพาน "

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานเปิดการฝึกอบรมให้แก่ อปท. หลักสูตร " บำรุงรักษาทางและสถานรุ่นที่ 6 โดยมี นายอมเรศ  นันทพัฒน์ ผอ.ส่วนบูรณะกล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559  

วันที่ : 08 ก.พ. 2559 13:45

สทช.๗ จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่ อปท.

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่๗ มอบหมายให้ ดร.บุญเพ็ง สืบภา ผอ.ขทช.อุบลราชธานี ประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร " การควบคุมการก่อสร้างทางและสะพานรุ่นที่ ๒"  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมกิจตรงวิวล์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่ : 28 ม.ค. 2559 13:15

สทช.๗ ประชุมชี้แจง "โครงการดำเนินการเอง "

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ มอบหมายให้ ผู้ควบคุมงาน ประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจ " โครงการดำเนินการเอง" ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

วันที่ : 25 ม.ค. 2559 12:00

สทช.๗ ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนมกราคม 2559

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานการประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้บริหารระดับสูงต่อไป โดยมี ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.ขทช.ผอ.บทช.ข้าราชการ ในเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สทช.๗

วันที่ : 13 ม.ค. 2559 13:00

รทช. พร้อมด้วย ผส.ทช.ที่ ๗ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงปีใหม่ 2559

รทช.มานพ สุสิงห์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ และคณะออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอำนวยความปลอดภัย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วันที่ : 07 ม.ค. 2559 10:45

ข่าวทั้งหมด
logo
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา (พร.)

วันที่ : 11 พ.ย. 2558 08:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ คร้ังที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะคร้ังที่ ๒

วันที่ : 26 ต.ค. 2558 16:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (ครั้งที่ 1 ) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 28 ก.ย. 2558 16:30

logo
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2558

วันที่ : 22 ก.ย. 2558 13:45

logo
ประกาศ สทช.ที่ ๗ (อุบลราชธานี )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 10 ก.ย. 2558 15:30

logo
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

วันที่ : 08 ก.ย. 2558 15:45

logo
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542

วันที่ : 08 ก.ย. 2558 15:30

logo
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ : 08 ก.ย. 2558 15:30

logo
สรุปข้อมูลโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน โครงการถนนดีทั่วไทย

วันที่ : 04 ก.ย. 2558 11:45

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล

วันที่ : 14 ส.ค. 2558 22:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

home