home

สทช.๗ ร่วมกับ ขทช.ศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์  ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ทบทวนบาบาทภารกิจของอาสาสมัครทางหลวงชนบท(อส.ทช.) โดยมี นายเชษฐพงศ์ ใจสมบุญ ผอ.ขทช.ศก.กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากร นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผอ.ส่วนบูรณะ ร่วมเป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

วันที่ : 04 ก.ย. 2558 12:00

คมนาคมอาสาช่วยกาชาด

นายสมชาย พิพุธวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประธานพิธีเปิดกิจกรรม บริจาคโลหิต " คมนาคม อาสาช่วยกาชาด" เพื่อส่งมอบโลหิตให้สภาการชาดไทย  โดยมี นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ และร่วมบริจาคโลหิต กว่า  200 คน ณ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี วันที่ 17 สิงหาคม 2558

วันที่ : 18 ส.ค. 2558 11:30

ผู้ตรวจราชการ คค. ตรวจราชการในเขตพื้นที 13

นายสนิท พรหมวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด คค. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ( อุบลฯ อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ )  โดยมี นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผส.ทช.ที่ ๗ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ สังกัด กระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

วันที่ : 28 ก.ค. 2558 10:00

รทช.มานพ สุสิงห์ ประธานเปิดการประชุม ให้แก่ อปท.

นายมานพ  สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประธานเปิดการประชุม อบรม หลักสูตร " ด้านการปรับปรุงป้ายจราจร เพื่อความปลอดภัยรองรับเข้าสู่ AEC ให้แก่บุคลากร อปท. และบุคาลากร สทช.ที่ ๗ โดยมี ผอ.กลุ่ม ส่วน ผอ.บทช.เข้าร่วมอบรม อย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558

วันที่ : 28 ก.ค. 2558 09:30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินพนักงานราชการ ความรู้ความสามารถ คร้ังที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล

วันที่ : 24 ก.ค. 2558 20:00

ข่าวทั้งหมด
logo
สรุปข้อมูลโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน โครงการถนนดีทั่วไทย

วันที่ : 04 ก.ย. 2558 11:45

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล

วันที่ : 14 ส.ค. 2558 22:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ ๑ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล

วันที่ : 07 ก.ค. 2558 18:45

logo
ประกาศ สทช.ที่ ๗ (อุบลราชธานี )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

วันที่ : 18 มิ.ย. 2558 12:00

logo
แจ้งเวียนสำเนาประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จำกัด

วันที่ : 04 มิ.ย. 2558 10:00

logo
แนวทางการดำเนินตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 10:00

logo
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 09:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียนของกรมฯ )

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 09:45

logo
นโยบาย 11 ข้อ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 01 พ.ค. 2558 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวัน เวลา และสถานที่สอบ โครงการเงินกู้

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 14:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 

 

home