การวางแผนงบประมาณงานซ่อมบำรุงทางโดยใช้ระบบงริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น (LMMS)     การปรชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อวิทยุ (หมอทาง)     แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ปี ๒๕๕๖     "1หน่วยงาน 1 กิจกรรมโปร่งใส" กิจกรรมที่1 กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการอย่างเคร่งครัด     AEC กับกรมทางหลวงชนบท     เผยแพร่องค์ความรู้กรมทางหลวงชนบท     เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง (ระยะที่2 ระยะสุดท้าย)     แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕    
Printer-friendly version PDF version

นายมานพ สุสิงห์

ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 7
กลุ่มงาน: 
ผู้บริหาร
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ แฟกซ์: 
08-9813-0439
อีเมล: 

สทช.7 จัดฝึกอบรมให้แก่ อปท. หลักสูตร " การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างทางและสะพาน

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.7 จัดฝึกอบรมให้แก่ อปท. หลักสูตร การเขียนแบบและประมาณราคา

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.๗ ร่วมบริจาคจักรยาน สมทบสลากกาชาดสมนาคุณ ปี 2558

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.๗ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.๗ ร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

   

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.๗ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.๗ เข้าร่วมสัมมนา The Power Within You คอร์ส"ปลุกยักษ์ "

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.๗ เข้าร่วมสัมมนา " หลักสูตร เพิ่มประสิทธิบุคลากรในการจัดฝึกอบรมให้แก่ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2558

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สำนักงบประมาณ และ คณะ สบร.ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานซ่อมบำรุงปกติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สทช.7

 

   

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
Syndicate content