แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ปี ๒๕๕๖     "1หน่วยงาน 1 กิจกรรมโปร่งใส" กิจกรรมที่1 กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการอย่างเคร่งครัด     AEC กับกรมทางหลวงชนบท     เผยแพร่องค์ความรู้กรมทางหลวงชนบท     เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง (ระยะที่2 ระยะสุดท้าย)     แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕     โครงสร้างกรอบอัตรากำลังคน (ระยะแรก ) สทช. ๗     หลักเกณฑ์การคิดปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง ปี ๒๕๕๕    
Printer-friendly version PDF version

นายมานพ สุสิงห์

ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 7
กลุ่มงาน: 
ผู้บริหาร
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ แฟกซ์: 
08-9813-0439
อีเมล: 

สทช.7 จัดอบรม " การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างทางและสะพาน "

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.7 จัดอบรม " การสำรวจออกแบบและประมาณราคา รุ่นที่ 34/2557

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.7 จัดการควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน "รุ่งที่ 1

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.7 จัดอบรมช่างท้องถิ่นรุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ 2557

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.7 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

สทช.7 ร่วมโครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสาธารณะให้มีความรักความสามัคคีภายในองค์กร

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

ผส.ทช.ที่ ๗ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันฉัตรมงคล

   

 

 

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

ทดสอบ

 

 ทดสอบ

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

ทดสอบสร้างข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ทดสอบสร้างข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ทดสอบสร้างข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
Syndicate content