Menu
home
>>
สทช.7 เตรียมความพร้อม “ร่วมด้วยช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง”

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) ดำเนินการเตรียมความพร้อมตรวจเช็คสภาพรถ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7  หรือในเขตพื้นที่ร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content