Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(16 มิ.ย. 63) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 /2563 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสายทางที่จะรับโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเรื่องเสนอให้คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาดำเนินการโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้แก่กรมทางหลวงชนบทโดยมีนายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 ผอ.ขทช.ผอ.บทช.ในเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content