Menu
home
>>
สทช.7 ร่วมประชุมสัมมนา สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้และ แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรม ประกอบด้วย การพัฒนาประสิทธิภาพในระบบราชการ การวิเคราะห์สภาพกำลังคน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของกรมได้มีส่วนร่วม รับรู้ เข้าใจ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติราชการอันนำมาซึ่งประโยชน์แก่ประชาชน โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทช.7 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference กรมทางหลวงชนบท ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content